Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA  #11- Sold

Oil on Canvas 40 x 30 inches 2016