Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA #1

Oil on Canvas 40 x 30 inches 2015